Deklaration

Matr. nr. 9 dq - 9 dø og

9 ea - 9 er,

alle af Hammersholt by,

Nr. Herlev sogn.

D E K L A R A T I O N

-----------------------------

Undertegnede LARSEN & NIELSEN ENTERPRISE A/S

Datavej 44

3460 Birkerød

pålægger herved de på vedhæftede deklarationsrids viste 28 ejendomme, matr.nr. 9 dq - 9 dø og 9 ea - 9 er, alle af Hammersholt by, Nr. Herlev sogn, følgende servitutter:

l.

De til enhver tid værende ejere af ejendommene har ret og pligt til at være medlem af en grundejerforening.

Et medlems rettigheder og forpligtelser indtræder, respektiv ophører ved tinglysning af endeligt skøde.

Grundejerforeningens formål og opgave er at varetage medlemmernes fælles interesser vedrørende de ejendomme og fællesarealer, der hører under deklarationsområdet.

2.

Grundejerforeningen skal stiftes, når Hillerød Kommune eller Larsen & Nielsen Enterprise A/S kræver det.

Grundejerforeningen fastsætter selv sine vedtægter, der dog skal godkendes såveL af Hillerød Kommune som af Larsen & Nielsen Enterprise A/S og indeholde bestemmelse om kvalificeret flertal på 3/4 af de på en generalforsamling mødende ved besultning om senere ændring af de på den stiftende generalforsamling vedtagne vedtægter.

3.

Grundejerforeningen har pligt til efter påbud af Larsen & Nielsen Enterprise A/S eller Hillerød Kommune at tage skøde på de inden for deklarationsområdet liggende fællesarealer, d.v.s. grønne områder, veje, stier og parkeringsarealer.

Overdragelsen sker uden vederlag, idet dog grundejerforeningen afholder de med selve overdragelsen forbundne omkostninger.

Foreningen må tåle mindre væsentlige ændringer eller reguleringer af grønne områders skel til naboudstykning, som kommunen måtte forlange, samt respektere og overholde kommunens eventuelle påbud vedrørende hegn og beplantning i naboskel, beplantning iøvrigt samt anvendelse af grønne områder.

4.

Den af grundejerforeningens medlemmer på en ordinær generalforsamling valgte bestyrelse forestår driften og vedligeholdelsen af fællesarealer,.fællesanlæg og ledningsnettet, som ikke

tilhører det offentlige eller et koncessioneret selskab, idet dog stikledninger til den enkelte ejendom vedligeholdes af ejeren.

Bestyrelsen kan ansætte en “gårdmand".

Det påhviler grundejerforeningen i henhold til tinglyst færdselsret at betale andel af udgifter til reparation og vedligeholdelse af adgangsveje til Gl. Frederiksborgvej.

Samtlige udgifter fordeles med lige anparter på de 28 ejendomme. Til imødegåelse af udgifter opkræves a conto beløb hos det enkelte medlem.

I det omfang der i grundejerforeningen måtte blive oparbejdet en kapital , f.eks. til imødegåelse af udgifter ved fornyelse af vejanlæg, berøres denne kapital ikke af eventuelt ejerskifte, idet pågældende ejendoms anpart i fællesformuen medfølger en ejendom ved salg.

5.

Hver enkelt grundejer er pligtig at tåle, at deklarationer med eller uden pant tinglyses på de udstykkede grunde, såfremt dette forlanges af forsyningsselskabet, kommunen eller grundejerforeningen i forbindelse med anlæg, vedligeholdelse og drift, af ledninger af enhver art.

Fremføring af og vedligeholdelse af ledninger af enhver art kan foretages uden samtykke fra de berørte grundejere.

De af grundejerforeningen eller en af de førnævnte offentlige myndigheder eller institutioner bemyndigede teknikere med hjælpere skal til enhver tid have adgang for vedligeholdelse og reparation af samtlige ledninger, uanset hvem diise tilhører, eller hvor de findes, når dette måtte være påkrævet.

Såfremt opgravning eller lignende af ledningerne er nødvendige, for kontrol eller reparation, skal forsvarlig efter-reparation foretages og bekostes af den, der i henhold til det foran bestemte er ejer af ledningerne.

Sædvanligt gældende begrænsninger vedrørende beplantning hen over eller ved nedgravede ledninger skal respekteres.

6.

Der er etableret tilslutning til tilstødende grundejerforenings fælles radio- og fjernsynsantenne, hvorfor der ikke må opsættes anden form for udvendige antenner.

7.

Som hegn til fællesarealer må kun anvendes levende beplantning, bortset fra afgrænsning af skråninger, hvor plantesten, træværk eller betonmur må anvendes. Som adskillelse mellem nabohaver og ved gavle må kun anvendes enten træhegn af Albertslundtype eller hækplantning med bøg.

Der kan etableres adgang fra forhave til sti eller til grønt område. Såfremt der er niveauforskel mellen have og sti/grønt område, skal der etableres en trappe af stenmateriaie.

8.

Der må ikke foretages tilbygning til ejendommene af nogen art.

Overdækkede terrasser må ikke etableres, uden tilladelse af bygningsmyndighederne.

Det er ikke tilladt at ændre farve på husene, idet den oprindelige farve ubetinget skal bibeholdes. Bestyrelsen i grundejerforeningen er berettiget til efter frit skøn at meddele medlemmerne pålæg om at foretage maling af træværk udvendigt.

Der må ikke på ejendommene eller på de fælles arealer anbringes indretninger, der ved deres farve eller på anden måde kan virke skæmmende på bebyggelsen.

9.

Under forudsætning af tilladelse fra de pågældende offentlige myndigheder kan der etableres legeplads. Det er endvidere en forudsætning at flertallet af ejendommene stemmer for etablering

af legeplads.

Efter samme regler kan der etableres car-port eller garager på det etablerede parkeringsareal.

10.

Ejendommene skal anvendes til helårsbeboelse.

Det er tilladt i ejendommene at drive en sådan virksomhed, som sædvanligvis udføres i beboelseslejligheder og beboelseshuse.

Når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, og når virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lign.), kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, at virksomheden ikke er til ulempe for de omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede.

Husdyrhold, bortset fra en enkelt hund og/eller kat, er ikke tilladt. Det er tilladt at holde almindelige stuedyr.

.

11.

Parkering må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser.

Der må ikke på parkeringspladsen foretages langtidsparkering (stationering) af last-, vare-, person- eller campingvogne eller både.

12.

Nærværende deklaration begæres tinglyst, servitutstiftende på ejendommene matr.nr. 9 dq -9 dø og 9 ea - 9 er, alle af Hammersholt by, Nr. Herlev sogn, idet der med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

Påtaleretten ifølge nærværende deklaration tilkommer Hillerød Kommune.

Nærværende deklaration kan ikke ændres eller aflyses uden tilladelse fra Hillerød Kommune.

Birkerød, den 31/8 1978

LARSEN & NIELSEN ENTERPRISE A/S

Godkendelse af Hillerød Kommune i henhold til kommuneplanlægningslovens $ 36 idet bemærkes, at tilvejebringelse af en lokalplan ikke er påkrævet.

Hillerød byråd, den 12. september 1978

P. b. v.

T. Stokholm / Svend Erik Aaen

.

Matr. nr. 9 dq - 9 dø og

9 ea - 9 er

alle af Hammersholt by,

Nr. Herlev sogn

Gade og hus nr. Slettebjerget Anmelder:

LARSEN & NIELSEN ENTERPRISE A/S

Datavej 44

3460 Birkerød

D E K L A R A T I O N

----------------------------

Undertegnede

LARSEN & NIELSEN ENTERPRISE A/S

Datavej 44

3460 Birkerød

pålægger herved de os tilhørende 28 ejendomme, matr.nr. 9 dq - 9 dø og 9 ea - 9 er, alle af Hammersholt by, Nr. Herlev sogn, følgende servitut:

Ved opsætning af pejs,/brændeovn og lignende skal placering ske i henhold til de deklarationen tilhørende tegninger nr. 1251, 1252 og 1253, alle udfærdiget den 20. oktober 1978.

Iøvrigt bemærkes, at røgaftræk over tag skal udføres som sorte cirkulære støbejern- eller ståIplade-skorstene med en udvendig diameter på mindst ø 250 mm, idet iøvrigt forudsættes,

at røgrøret dimensioneres og udføres under hensyn til, at støttebarduner ikke vil blive tilladt.

Vedrørende røgrørets højde over tag bemærkes, at Hillerød Kommune vil kunne godkende, at de generelle højdebestemmelser i henhold til BR 77, kap. 10.4.2. stk. 4, lempes derhen, at

røgrøret alene skal føres 80 cm op over tagflade. Hvis røgrøret til en pejs/brændeovn i et af de lave rækkehuse er ført op over tagfladen i en mindre skelafstand end 2,5 m fra et højere rækkehus, skal de 80 cm regnes fra tagfladen på det højere rækkehus. Såfremt røgrøret derved får en højde på mere end 1,70 m over taggennemføringen, skal det forsynes med en renselem i 1,2 m højde over gennemføringen.

Højden på røgrørene kan senere øges efter Hillerød Kommunes krav, såfremt der opstår røgulemper for de omboende.

Endelig bemærkes, at det forudsættes, at bestemmelserne i det til enhver tid gældende bygningsreglement iøvrigt overholdes i enhver henseende ved opstilling af pejse, åbne ildsteder,

brændeovne og lignende.

Påtaleretten ifølge nærværende deklaration tilkommer Hillerød Kommune.

Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på ovennævnte 28 ejendomme, respekterende nuværende og kommende pantegæld, og idet der med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

Birkerød, den 28/11 - 1978

LARSEN & NIELSEN ENTERPRISE A/S:

Godkendes af Hillerød Kommune i henhold til kommuneplanlægningslovens $ 36 idet bemærkes, at tilvejebringelse af en lokalplan ikke er påkrævet.

Hillerød byråd, den 12. december 1978

P. b. v.

T. Stokholm / Svend Erik Aaen

.

eller ( i de sønderjydske lands- 9 dq - 9 dø og

dele) bd. og bl. i tingbogen. 9 ea - 9 er Anmelder:

art. nr.. ejerlav. sogn. Hammersholt by

Slettebjerget 68 - 95 Hillerød byråd

Tilføjelse til deklarationen af 28. november 1978,

afsnit 2, tinglyst den 20. december 1978

Tilføjelse til deklaration af 28. november 1978, afsnit 2:

Samt en gennemføring af røgrør centreret omkring linier i 223 mm, 1273 mm og 2469 mm afstand fra stueplanets (opholdsstuen) bagvæg ved opstilling af pejs/brændeovn i opholdsstuen eller på l. sal.

Røgaftræk over køkkenets spiseplads vil endvidere være mulig, når gennemføring centreres omkring en linie 223 mm fra samme side af ovennævnte bagvæg.

Nævnte linier er indtegnet på vedlagte tegninger nr. 1251 og 1252.

Ovenstående tilføjelse til deklaration af 28. november 1978 er tiltrådt af underskrevne grundejere.

Godkendes af Hillerød kommune i henhold tiI kommuneplanlovens § 36 idet bemærkes, at tilvejebringelses af en lokalplan ikke er påkrævet.

Hillerød byråd, den 24. juni 1980

P. b. v.

T. Stokholm / Svend Erik Aaen

.

9 dq - 9 dø og

9 ea - 9 er

Hammersholt by, Gundejerforeningen

Nr . Herlev sogn Slettebjerget 68 - 95

Slettebjerget 68 - 95 v/Hr. Leif Jørgensen

Slettebjerget 91

3400 Hillerød

Ændring af afsnit 7 og 8 i deklaration af 12. september 1978 tinglyst den 21. september 1978.

Gammelt afsnit 7 erstattes af nyt afsnit 7:

7.

Som hegn til fællesarealer og som adskillelse mellem nabohaver må anvendes levende beplantning, træhegn af “Albertslundtype” eller plantekasser ij udførsel som eksisterende på fællesareal {ved hus nr.86). Ved afgrænsning af skråning må der også anvendes stenmateriale eller træværk.

Hegn på ejendommenes indgangsside:

For hegn placeret i skel mod 3 brede stier på fællesareal fastsættes en maksimal højde på 1,25 m. forhold til sti stigende mod huset med 1 m pr. 1,5 m vandret (1:1,5)

Hegn på ejendommenes haveside:

For husene nr. 68-76 og 82-86: Der må mod fæIlesarealer nord henholdvis vest for bebyggelsen, af udsigtshensyn kun anvendes Iavt levende hegn. Som adskiIlelse mellem nabohaver må der højst opsættes et 2 meter langt træhegn ud fra hus.

Gammelt afsnit 8 erstattes af nyt afsnit 8 :

8.

Der må ikke foretages tilbygning tiI ejendommene af nogen art. Overdækkede terrasser må ikke etableres uden tilladelse fra bygningsmyndighederne.

Pergolaer og overdækkede terrasser kan etableres ved små huse, dog kun frem til facade af nabohus. De skal udføres som let konstruktion i trykimprægneret træ med ufarvet tagdækning. Såfremt store huse ønsker at opføre overdækkede terrasser eller pergolaer, skal tilIadelse først indhentes fra beboerne i den pågældende blok.

Det er ikke tilladt at ændre farven på husene, idet den oprindelige farve ubetinget skal bibeholdes. Bestyrelsen i grundejerforeningen er berettiget til efter frit skøn at rneddele medlemmerne

pålæg om at foretage maling af træværk udvendigt.

Der må ikke på ejendommen eller på de fælles arealer anbringes indretninger, der ved deres farve eller på anden måde kan virke skæmmende på bebyggelsen.

Omstående tilføjelse til deklaration af 12. september 1978 er tiltrådt af underskrevne grundejere.

Godkendes af Hillerød kommune i henhold til kommuneplanlovens § 36 idet bemærkes, at udarbejdelse af lokalplan ikke er påkrævet.

Hillerød byråd, den 4. oktober 1984

P. b. v.

T. Stokholm / Svend Erik Aaen