Beplantningsudvalget

Beplantningsudvalget er et rådgivende udvalg, nedsat af grundejerforeningens bestyrelse.  Udvalget består af  2-3 frivillige beboere i grundejerforeningen. Udvalget udfører et stort arbejde for bestyrelsen i forbindelse med den forpligtelse bestyrelsen har til at påse, at fællesarealerne vedligeholdes i forhold til deklarationer og aftaler, vedtaget på genralforsamlinger. 

Udvalget referer direkte til bestyrelsen i alle sager vedrørende grundejerforeningens fælles naturarealer.                                                          

Bestyrelsen og beplantningsudvalget skal rådspørges i alle sager vedrørende foreningens naturarealer og beplantninger. Det er ikke tilladt at fælde, beskære,  tilplante eller på anden måde ændre i udseendet på foreningens fælles naturarealer uden forudgående aftale med bestyrelse og beplantningsudvalg, eller accept fra en generalforsamling.   

Beplantningsudvalget tages med på råd i forbindelse med arbejdsopgaver på arbejdsdagene og i forbindelse med planlægning af aktiviteter og vedligehold af foreningens fælles naturarealer.